החזרים לחשבונך

החזרים לחשבונך

הכספים שהעברת כהשקעה, מועברים לחשבון נאמנות של טריא שמתופעל על ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. חשבון הנאמנות הוא חשבון נפרד וייעודי ונועד להפריד את כספי המשקיעים מהכספים של טריא ומבטיחים שהכסף שלך ישמש אך ורק לצורך מימון ההלוואות באמצעות המערכת של טריא.

הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות אינם נושאים ריבית או רווחים כלשהם ולכן המערכת של טריא פועלת באופן מיידי להשקעת הכספים בהלוואות על מנת שתוכל מיד להתחיל להרוויח.

החזרי הלוואה

ההלוואות מוחזרות לחשבונך מדי חודש על ידי הלווים וההחזרים מחושבים לפי לוח שפיצר. בגין כל החזר שמתקבל מנוכה לך עמלת ההשקעה כפי שהוגדרה לך בתחילת התהליך ותוכל לראות פירוט באתר תחת עמלות וריביות.

חשוב שתדע, במקרה ואחת ההלוואות נמצאות בפיגור שכתוצאה ממנו לא מתקבל החזר, כמובן שלא תחויב בעמלת השקעה בגין אותו ההחזר.

פיגור בתשלומים וגבייה

למרות רמת האבחון והניתוח הייחודיים של המערכת בדירוג האשראי של הלווים השונים, ולמרות שהמערכת בנויה לשיפור עצמי אוטומטי, ייתכנו מקרים של אי החזר ההלוואה.

במקרה של פיגור בתשלומים בהלוואה בה השקעת, מערכת טריא אחראית לפעול מול הלווה להסדר החוב. אם הלווה לא יסדיר את חובו, תנקוט טריא בצעדים הנדרשים לגביית החוב לרבות נקיטת הליכי הוצאה לפועל כמפורט בפרק החזר ותשלומים. כל סכום שייגבה יועבר אליך עם ריבית פיגורים ובניכוי עלויות הגבייה.

טריא נעזרת במשרד עו"ד המתמחה בהליכי הוצאה לפועל כנגד חייבים.

שים לב -

במידה וימוצו תהליכי הגביה והחוב יוכרז כאבוד - הוא יוצג כ"הפסד" במערכת.

כמובן שאם ייגבו סכומי החוב בשלב מאוחר יותר, תזוכה בסכום המתאים וחשבונך במערכת יעודכן בהתאם. תהליך הגבייה מפורט בפרק החזר ותשלומים ובתנאי השימוש. 

פרעון מוקדם

טריא מאמינה שהלוואות בין אנשים שהם חלק מקהילה פיננסית חזקה ואמינה חייבת להתנהל בהתאם. כחלק מהגישה הזו, ההלוואות המבוצעות באמצעות טריא שונות מאלה הניתנות על ידי המוסדות הפיננסיים המקובלים.

אדם שלקח הלוואה בטריא יכול לפרוע את ההלוואה באופן חלקי או מלא בכל רגע מרגע נטילת ההלוואה, ללא כל קנס או עמלה בגין הפרעון המוקדם.

כמובן שהדבר פועל גם מהצד השני, ובמקרה של פרעון מוקדם של הלווה, טריא אינה גובה עמלת השקעה על החזר ההלוואה שקיבל המלווה.

זה לא נובע מטוב ליבנו. זה פשוט צודק.