מושגים פיננסיים בהלוואות

מושגים פיננסיים בהלוואות

הלוואה בריבית קבועה

הלוואה בריבית קבועה אשר אינה משתנה במהלך תקופת ההלוואה ואינה צמודה למדד כלשהו.

לוח שפיצר
לוח להחזר הלוואה, על פיו ההחזרים החודשיים הינם שווים בסכומם לאורך כל תקופת ההלוואה. כל תשלום כולל קרן וריבית אך סכום כל אחד מהרכיבים משתנה בכל תשלום.

לוח סילוקין
טבלה ובה מפורטים סכומי התשלומים החודשיים לאורך תקופת ההלוואה. לגבי כל תשלום קיים פירוט של הקרן והריבית.

ריבית התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור השימוש בכספו.

ריבית דריבית כאשר הריבית מחושבת גם על הריבית הנצברת, בנוסף לקרן.

עלות אפקטיבית כאשר המלווה מחייב את הלווה בתשלומים המנוכים מהסכום המקורי של ההלוואה, למעשה שיעור הריבית אינו משקף את העלות של האשראי. על מנת לשקף את העלות האמיתית ללקוח, יש לחשב את שיעור הריבית לפי סכום ההלוואה המוקטן - שיעור זה מכונה "עלות אפקטיבית". כאשר המלווה אינו מחייב את הלווה בחיובים או הוצאות כלשהן, שיעור העלות האפקטיבית יהיה זהה לשיעור הריבית השנתית המתואמת.

ריבית בנק ישראל
ריבית הנקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד. נגיד בנק ישראל מעדכן את הריבית ביום שני הקודם ליום חמישי האחרון בחודש, ורק ביום חמישי נכנס השינוי לתוקף.

ריבית הפריים
ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, והינה הבסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלואות שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל, והיא כיום גבוהה ב- 1.5% מריבית בנק ישראל.

תשואה נטו מתחילת השנה (YTD)
היחס באחוזים בין הרווח נטו חלקי שווי השקעה בתחילת השנה, מתוארך להיום. השינוי בערך ההשקעה יכול לנבוע ממקורות שונים: ריבית, עמלות, ניכוי מס במקור וכו׳.
(YTD – Year to Date)

שיעור תשואה פנימי (IRR) מדד להשוואה בין מכשירי השקעה שונים המבטא את התשואה המגולמת השנתית של סדרת תשלומים. ה-IRR למעשה מקביל ל"ריבית שנתית אפקטיבית" בה ההשקעה הראשונית גדלה. מכיוון שמדובר במשוואה רבת משתנים מחושב ה-IRR באמצעות מחשב בשיטות קירוב נומרי. כמו כן, ניתן לבצע את החישובים באמצעות תוכנת Microsoft Excel או מקבילות לה.
(IRR – Internal Rate of Return)

פרעון מוקדם
סילוק החוב, כולו או חלקו לפני המועד המוסכם. ברוב המקרים פרעון מוקדם מותנה בהסכמת המלווה ובתשלום עמלת פרעון מוקדם אשר מיועדת לגלם את ההפסד הצפוי למלווה כתוצאה מהפירעון המוקדם, ומהריבית האלטרנטיבית שיוכל המלווה לקבל אם ימחזר את ההלוואה.

אשראי חוץ-בנקאי
אשראי הניתן לאדם או לחברה על ידי מוסד פיננסי (שאינו בנק); האשראי יכול להינתן על ידי חברות כרטיסי האשראי, חברות להלוואות, חברות ביטוח וכדומה. הלוואה חוץ-בנקאית הינה אחת הדרכים עבור הלווה להגדיל את מקורות האשראי העומדים לזכותו ולהתמקח על קבלת תנאי הלוואה טובים יותר. היתרון המשמעותי מעצם לקיחת אשראי חוץ-בנקאי הוא קבלת אשראי שאיננו תלוי במסגרת האשראי הבנקאית.

מסגרת אשראי
סכום מקסימלי אותו מוכן בנק להעמיד כאשראי ללקוח בחשבון עו"ש. במרבית המקרים, הבנק מחייב את הלקוח בעמלה עבור העמדת מסגרת אשראי ודורש מהלקוח בטחונות שונים. הבנק אינו רשאי לאפשר ללקוח לחרוג מהמסגרת שנקבעה לו.

חריגה ("אוברדראפט")
יתרה שלילית בחשבונו של לקוח שאין לו מסגרת אשראי או יתרה הגבוהה מהמסגרת המאושרת ללקוח. היתרה השלילית בחשבון היא למעשה אשראי שנותן הבנק ללקוח, שעבורו גובה הבנק ריבית חריגה אשר הינה גבוהה יותר מאשר הריבית הנגבית בגין אשראי שניתן ללקוח במסגרת האשראי המאושרת לו.

הלוואות בלון
הלוואה בה לא משולמים כלל החזרים במהלך תקופת ההלוואה. בתום התקופה משלמים, בתשלום אחד, את הקרן ואת הריבית.

הלוואת בולט (Bullet)
הלוואה בה  משולם החזר חודשי על חשבון הריבית בלבד ובסוף תקופת ההלוואה מוחזרת הקרן במלואה.

חשבון מוגבל
חשבון מוגבל הוא חשבון שנמשכו ממנו 10 שיקים ומעלה ללא כיסוי במשך תקופה של שנה. במקרה של חשבן מוגבל, לא ניתן למשוך שיקים על אותו חשבון למשך שנה ובעל החשבון אינו רשאי לפתוח חשבון בבנק כלשהו למשך תקופה של שנה.

לקוח מוגבל חמור
לקוח אשר הוגבל בנסיבות מחמירות: לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל; או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

מי שהוא לקוח מוגבל חמור, מוגבלים כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, כלומר, לא ניתן למשוך שיקים על אותם חשבונות למשך תקופה של 3 שנים.